Αρχική Ειδήσεις Κέρκυρα Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, την Τετάρτη

Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, την Τετάρτη

39

Η πρώτη είναι ειδική και θα ξεκινήσει στις 6.30 το απόγευμα, ενώ, η δεύτερη τακτική και θα αρχίσει δύο ώρες αργότερα.

Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη της πρώτης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018), β) των άρθρων 95 και 163 του ν. 3463/2006 και γ) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας, καλείστε στην 7η Συνεδρίαση, Ειδική, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ (Παλαιόπολη Μον–Ρεπό), στις 4 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1) Έγκριση ταμειακού απολογισμού διαχείρισης οικονομικού έτους 2015 και σύνταξης έκθεσης και κατάρτισης ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2015 του π. Δήμου Κέρκυρας, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 9-31/6.12.2019 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
2) Έγκριση ταμειακού απολογισμού διαχείρισης οικονομικού έτους 2016 και σύνταξης έκθεσης και κατάρτισης ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2016 του π. Δήμου Κέρκυρας, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 5-8/13.2.2020 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη της δεύτερης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας, καλείστε στην 8η Συνεδρίαση, Τακτική, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ (Παλαιόπολη Μον–Ρεπό), στις 4 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ανακοινώσεις.
2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
3. Συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε η Παράταξη «Εκκίνηση Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο για την Κέρκυρα» για λήψη κατ’ αρχήν Απόφασης διερεύνησης των Προϋποθέσεων και Δυνατοτήτων Ίδρυσης Ενεργειακής Κοινότητας από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Ν. 4513/2018) (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παράταξης κ. Ε. Μαρκάτης).
4. Ορισμός Μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την Κοινωφελή Επιχείρηση «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας» ΔH.ΠΕ.ΘΕ. – Κ.Ε.Δ.Κ. (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
5. Ορισμός Μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κέρκυρας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
6. Αντικατάσταση τακτικού Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σύνδεσμος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Κέρκυρας (ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. Κέρκυρας) (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
7. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (άρθρο 6 του Ν. 4604/2019) (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
8. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 2/12ης/23.12.20109 Αποφάσεως της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας» ΔH.ΠΕ.ΘΕ. – Κ.Ε.Δ.Κ. με θέμα το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης της Επιχείρησης για το έτος 2020 (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
9. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 3/12ης/23.12.2019 Αποφάσεως της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας» ΔH.ΠΕ.ΘΕ. – Κ.Ε.Δ.Κ. με θέμα την εισηγητική έκθεση με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Επιχείρησης προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό Προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020 (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
10. Έγκριση υποβολής αιτήματος για τη συμμετοχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ως τακτικό μέλος στο «Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη» (Δ.Ε.Π.ΑΝ. – Δίκτυο Πόλεων). Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του.
11. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως της σύμβασης «Προμήθεια οικοδομικών υλικών του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Κερκυραίων & Φαιάκων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
13. Έγκριση υποβολής αιτήματος προς το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Γιαννάδων περί παραχωρήσεως στο Δήμο μας της χρήσεως χώρου εντός της Κοινότητας Γιαννάδων για την τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας νηπιαγωγείου (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
15. Έγκριση υπαγωγής υποχρέωσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στις διατάξεις του Ν. 4635/2019 (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
16. Αίτημα της Δημοτικής Συμβούλου εκ της Παρατάξεως «Κέρκυρα να Ζεις» κας Θεοφανής Τσιμπούλη περί αντικατάστασής της από την Επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων του Δ. Θιναλίων πρώην Δ. Θιναλίων», πρώην Δήμου Κέρκυρας». Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 10-178/18.12.2019 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός ενός Δημοτικού Συμβουλίου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση της ανωτέρω Επιτροπής.
17. Αίτημα της Δημοτικής Συμβούλου εκ της Παρατάξεως «Κέρκυρα να Ζεις» κας Θεοφανής Τσιμπούλη περί αντικατάστασής της από την Επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης κατολίσθησης δρόμου Γλυφάδας Δ.Ε. Παρελίων». Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 10-182/18.12.2019 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός ενός Δημοτικού Συμβουλίου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση της ανωτέρω Επιτροπής.
18. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημοτικού δικτύου Δ.Ε. Λευκιμμαίων – Κορισσίων – Μελιτειέων».

Πηγή: www.corfupress.com