Αρχική Ειδήσεις Κέρκυρα Ενημέρωση για τα τραπεζοκαθίσματα από την Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας του Δήμου Κ.Κέρκυρας...

Ενημέρωση για τα τραπεζοκαθίσματα από την Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας του Δήμου Κ.Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

37

Από την Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ανακοινώνονται τα κατωτέρω: 

Θέμα: «Ενημέρωση για τη διαδικασία έκδοσης αδειών χρήσης κοινόχρηστου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων» 

       Η επικοινωνία του κοινού  (σχετ το με αριθμ πρωτ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/08-5-2020,ΑΔΑ:ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ) με το Τμήμα  Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά στην έκδοση αδειών χρήσης κοινόχρηστου χώρου, χορήγηση βεβαίωσης εγκατάστασης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  και λοιπά θα πραγματοποιείται τηλεφωνικά στον αριθμ 26610 39500. Οι αιτήσεις για την έκδοση αδειών, βεβαιώσεων εγκαταστάσεων και λοιπά,  θα υποβάλλονται   ηλεκτρονικά στο  email  HYPERLINK “mailto:empο[email protected]empο[email protected]  με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μετά την έκδοσή τους θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους ενδιαφερόμενους. 

 Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες  που θα κάνουν χρήση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου  (άρθρο 65 του Ν.4688/2000) για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, υποχρεούνται :

α) να κατέχουν  την κύρια  άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2020 και 

β) να  υποβάλλουν αίτηση για την έκδοση άδειας χρήσης του πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου, ατελώς, με συνημμένο το  τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης του αιτούμενου χώρου.

Οι  επαγγελματίες  που δεν θα κάνουν χρήση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, νομίμως θεωρημένη.

Οι άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου εκδίδονται, εφόσον η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου βεβαιώσει ότι δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα των  ενδιαφερομένων προς το Δήμο και με την προσκόμιση του αποδεικτικού πληρωμής του τέλους, σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία και κανονιστική απόφαση του Δήμου. 

Καλούνται οι επαγγελματίες που κάνουν χρήση κοινόχρηστων χώρων, χωρίς  να έχουν τις απαιτούμενες  άδειες,  να προβούν   άμεσα  στις ανωτέρω ενέργειες.                                                              

Πηγή: www.startmediacorfu.gr