Αρχική Ειδήσεις Κέρκυρα Ν.Κέρκυρα | Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημ.Συμβουλίου δια περιφοράς την Πέμπτη 28/5

Ν.Κέρκυρα | Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημ.Συμβουλίου δια περιφοράς την Πέμπτη 28/5

43

Την Πέμπτη 28 Μαίου θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η 9η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας .

Η πρόσκληση:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α) της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,

β) της υπ’ αριθμ. 40 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31.3.2020) του Υπουργείου Εσωτερικών  «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη Συνεδρίαση των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης,

γ) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Νότιας Κέρκυρας και

δ) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018),

καλείστε σε «δια περιφοράς»  κατεπείγουσα Συνεδρίαση (9η)  , του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα την Πέμπτη   28  Μαΐου 2020 .

Ώρα Έναρξης  12.00 μ.μ και ώρα λήξης 14.00 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Αποδοχή της  παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, σύμφωνα με την KYA 47458 ΕΞ 2020 ΦΕΚ 1864 τ.Β /15-05-2020 και  καθορισμός χώρων για την απευθείας παραχώρηση σε όμορους.

2. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, για τη συγκρότηση Επιτροπής Δημοπρασιών για την εκποίηση, μίσθωση ή εκμίσθωση πραγμάτων για το έτος 2020 (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81) (ΦΕΚ 77 τ. Α’/30.3.1981

3. Έγκριση  συμμετοχής του Δήμου μας στην πρόσκληση  ΙΟΝ 90-Κέντρα Κοινότητας στα Ιόνια Νησιά και έγκριση σύναψης σύμβασης με θέμα Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση των υπηρεσιών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στην σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων για την“ Πρόσκληση ΙΟΝ 90-Κέντρα Κοινότητας στα Ιόνια Νησιά .

4. Έγκριση ψηφισμάτων για τους εργαζόμενους στον Τουρισμό.

Η Συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς, στο πλαίσιο της λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 40 εγκύκλιο (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31.3.2020) του Υπουργείου Εσωτερικών  «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων». 

Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός της λήψης άμεσων ενεργειών εκ μέρους των υπηρεσιών, λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία ,ενόψει έναρξης λειτουργίας των εμπορικών δραστηριοτήτων, με ημερομηνία στις 25 Μαίου τρέχοντος έτους, μετά την άρση των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού (COVID –19), στις 25 Μαΐου 2020.

Για το λόγο αυτό, παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail [email protected]) έως και ώρα 15.00 της 

Πέμπτης 28 Μαΐου 2020, για τη συμμετοχή σας στη Συνεδρίαση και την ψήφο επί εκάστου θέματος. 

                                        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

τουΔήμουΝότιαςΚέρκυρας

ΙωάννηςΚ. Καββαδίας

Πηγή: www.startmediacorfu.gr