Αρχική Ειδήσεις Κέρκυρα Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο 1,951 εκ € τακτική επιχορήγηση 

Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο 1,951 εκ € τακτική επιχορήγηση 

29

Με Υπουργική Απόφαση της Νίκης Κεραμέως, ανακοινώθηκε χθες η κατανομή 92,5 εκατ € στα Πανεπιστήμια της χώρας, στο πλαίσιο  της τακτικής ετήσιας επιχορήγησης. Σύμφωνα με την απόφαση  στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο αναλογεί ποσόν 1.951.155.

 Με βάση την κατανομή το Ι.Π πήρε την 17η σε ύψος χρηματοδότηση. Να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα  η χρηματοδότηση των ΑΕΙ αποφασιζόταν από τον εκάστοτε Υπουργό, ενώ από φέτος έχουν θεσμοθετηθεί κριτήρια τα οποία επεξεργάζεται το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) σύμφωνα με τα οποία γίνεται η κατανομή της επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Με την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως να δηλώνει ότι:  «Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας για διαφάνεια και αντικειμενικότητα στη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων μας. Πρόθεσή μας είναι τα Ελληνικά Πανεπιστήμια να γίνουν ακόμη πιο ανταγωνιστικά και να κερδίσουν τη θέση που τους αξίζει στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη.». 

 Τα κριτήρια για την επιχορήγηση 

Δυνάμει του νόμου, φέτος το 100% και από το επόμενο έτος το 80% της τακτικής επιχορήγησης στα ΑΕΙ θα κατανέμεται βάσει αντικειμενικών, μετρήσιμων κριτηρίων, όπως ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά πρόγραμμα σπουδών, το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή για κάθε πρόγραμμα σπουδών, η διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών, το μέγεθος και η γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος, το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό και άλλα.

 Το υπόλοιπο 20% της επιχορήγησης  

Θα κατανέμεται με ποιοτικά κριτήρια, στη βάση αξόνων που τα ίδια τα Ιδρύματα επιλέγουν, π.χ. η ερευνητική δραστηριότητα, η εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση, και η επίδοση των οποίων, στους άξονες αυτούς, θα αξιολογείται από την ΕΘΑΑΕ.

 Ο υπολογισμός 

Για τον υπολογισμό του συνολικού δείκτη κατανομής για κάθε ΑΕΙ, το κάθε κριτήριο λαμβάνεται υπόψη με ένα συντελεστή βαρύτητας, ενώ ο συνολικός δείκτης κατανομής για το κάθε ΑΕΙ υπολογίζεται ως ποσοστό του συνολικού ποσού που θα κατανεμηθεί στα Ιδρύματα, βάσει συγκεκριμένου μαθηματικού τύπου.

 Οικονομική αυτοτέλεια και έλεγχος 

Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κατά το πλείστον χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους.  Ως εκ τούτου, ο διοικητικός μηχανισμός τους  βασίζεται στη νομοθεσία που διέπει το δημόσιο τομέα.Παράλληλα και στο πλαίσιο της κατοχυρωμένης από το άρθρο 16 του Συντάγματος πλήρους αυτοδιοίκησης τους, απολαμβάνουν ευρύτατη διακριτική ευχέρεια επιλογής και διαμόρφωσης των κατά την κρίση τους πρόσφορων μέσων για την πραγμάτωση της αποστολής τους και την εξυπηρέτηση των σκοπών τους και έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των πόρων τους. 

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης παρακολουθεί σε ετήσια βάση και αξιολογεί την πορεία εκτέλεσης των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού κάθε Α.Ε.Ι. µε το Υπουργείο Παιδείας  και εισηγείται την τροποποίησή τους στον Υπουργό. 

Ο ετήσιος απολογισμός της εκτέλεσης των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού καταρτίζεται από το Α.Ε.Ι. και υποβάλλεται στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και στον Υπουργό Παιδείας.  Η διαδικασία της έγκρισης  ολοκληρώνεται εντός τριών  μηνών από την υποβολή του. 

Αν ένα Α.Ε.Ι. δεν επιτύχει τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων στους οποίους έχει επιλέξει να αξιολογηθεί τότε η επιχορήγηση που δεν θα λάβει ως συνέπεια της αξιολόγησής του θα κατανεμηθεί στην επιχορήγηση των λοιπών Α.Ε.Ι. 

Για την αξιοποίηση και διαχείριση του συνόλου ή μέρους των ιδίων πόρων του ιδρύματος εξαιρουμένης της κρατικής χρηματοδότησης, μπορεί να συνίσταται σε κάθε ΑΕΙ νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει προληπτικά τη νομιμότητα των δαπανών των ΑΕΙ και σε καμία περίπτωση τη σκοπιμότητά τους.Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ ελέγχονται υποχρεωτικά κάθε χρόνο από ορκωτούς ελεγκτές. 

 H ΕΘΑΑΕ  

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), είναι ανεξάρτητη διοικητική Αρχή. Ιδρύθηκε με τον ν.4653/2020 και αποτελεί τη συνέχεια της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), η οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2006. Διοικείται από τον Πρόεδρο και το Ανώτατο Συμβούλιο. Έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος ασκεί έλεγχο νομιμότητας.

 Αποστολή της ΕΘΑΑΕ 

Α) συμβάλλει στη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και στην κατανομή της επιχορήγησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και β) αξιολογεί και πιστοποιεί την ποιότητα της λειτουργίας των Α.Ε.Ι. Οι αποφάσεις & οι δράσεις της γίνονται με διαφάνεια, αφού όλες οι πράξεις της δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της.  Για την εκπλήρωση της αποστολής της,  διατηρεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, για την άντληση και διαχείριση των δεδομένων της ανώτατης εκπαίδευσης και συνεργάζεται με διεθνή δίκτυα και φορείς, που αναπτύσσουν δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή της. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA).

 Η κατανομή της χρηματοδότησης στα ΑΕΙ 

Στη βάση της εισήγησης του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε.  δυνάμει αντικειμενικών κριτηρίων η κατανομή της τακτικής χρηματοδότησης έχει ως εξής:

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12.522.199

2 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.822.910

3 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 5.349.645

4 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 5.386.286

5 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 9.737.453

6 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 3.178.642

7 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2.482.455

8 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1.951.155 

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.877.872

10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 3.517.575

11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.632.094

12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3.526.735

13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6.787.820

14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4.488.572

15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 3.334.368

16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.639.703

17 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 7.309.960

18 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2.070.239

19 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3.352.688

20 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝ.& ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1.960.315

21 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1.209.166

22 ΧΑΡΟΚΟΠΕIΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 741.988

23 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓ. & ΤΕΧΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 723.668

24 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 830.000 (Προβλέπεται ξεχωριστή κατανομή, λόγω της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του Ιδρύματος).

ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Tο Iόνιο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1984, μαζί με τα Πανεπιστήμια της Θεσσαλίας και του Aιγαίου. H έδρα του βρίσκεται στη Kέρκυρα, με πανεπιστημιακές μονάδες στην Λευκάδα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Αποτελείται από πέντε σχολές και δώδεκα τμήματα. Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο φοιτούν περίπου 4.500 φοιτητές-τριες. Το Διδακτικό Προσωπικό αριθμεί σε  140 καθηγητές-τριες, ενώ σε 80 ανέρχεται το Διοικητικό Προσωπικό.

 

ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ 

Ιστορίας & Μετάφρασης-Διερμηνείας

Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής

Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών

Περιβάλλοντος

Οικονομικών Επιστημών

 

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Aπαρτίζεται από τα ακόλουθα δώδεκα Tμήματα σπουδών:

Iστορίας (Κέρκυρα)

Ξένων Γλωσσών, Mετάφρασης και Διερμηνείας (Κέρκυρα)

Mουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Aρχειονομίας, Bιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα)

Πληροφορικής (Κέρκυρα)

Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα)

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι)

Εθνομουσικολογίας (Ληξούρι)

Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)

Περιφερειακής Ανάπτυξης (Λευκάδα)

Τουρισμού (Κέρκυρα)

Πηγή: www.kerkyrasimera.gr