Αρχική Ειδήσεις Κέρκυρα Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας

32

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Δείτε αναλυτικά τα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Έχοντας υπόψη:

1) την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,

2) την υπ’ αριθμόν 40 Εγκύκλιο (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31.3.2020) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη Συνεδρίαση των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης,

3) την υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18.5.2020 Εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ) του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού – Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας «Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»,

4) την υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ. οικ. 30612 (ΦΕΚ 1869/τ. Β’/17.5.2020) Απόφαση «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,

5) την υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ. οικ. 32009 (ΦΕΚ 1988/τ. Β’/23.5.2020) Απόφαση «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,

6) την υπ’ αριθμόν 163 (Αριθμ. Πρωτ. 33282/29.5.2020ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,

7) το υπ’ αριθμόν 36484/11.6.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τον τόπο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου,

8) τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3) και

9) το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) καθώς και

10) την υπ’ αριθμόν 60249/22.9.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού»,

καλείστε σε τακτική Συνεδρίαση (32η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου «με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης» (και για όποιον Συνάδελφο προκύψει πρόβλημα σύνδεσης και «με τη διαδικασία της δια περιφοράς»), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 και από ώρα 18.00 έως 24.00.

Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (linkσύνδεσης: http://tv1.streampulse.eu/corfu2).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 • Ανακοινώσεις.
 • Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

 

 1. Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 22-286/12.8.2020 (ΑΔΑ: ΩΝ3446ΜΓ2Α-ΦΕ6) Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Έγκριση α) της παρατάσεως της διάρκειας του Συνδέσμου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Κέρκυρας και β) της συνέχισης της συμμετοχής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων).
 2. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στο Σύνδεσμο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Κέρκυρας (Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΣΥ.Π.Α.Π. κ. Σπυρίδων Μωραίτης).
 3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 4. Έγκριση υποβολής αιτήματος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων προς ΚΕΚ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων για τη διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Βαρούχας).
 5. Έγκριση ανανέωσης της άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής στον κ. ΣΠΙΝΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, που βρίσκεται στη θέση «ΛΟΥΤΡΟΥΒΙΑ» Κοινότητας Μπενιτσών της Δ.Ε. Αχιλλείων (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Μωραίτης).
 6. Έγκριση μετατροπής της υποχρέωσης της Εταιρείας «Corfu Gardens ΑΚ. ΤΕ.ΞΕ» της παραχώρησης εδαφικής έκτασης, σε υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κατέχης).
 7. Έγκριση της παραχώρησης της αίθουσας εκδηλώσεων του Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για την κάλυψη των «δια ζώσης» διδακτικών αναγκών των Τμημάτων του (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 8. Χωροθέτηση διοργάνωσης από το Δήμο Χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων έτους 2020 (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου Γκίνη).
 9. Εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στη Χειροτονία του νέου Καθολικού Αρχιεπισκόπου Κερκύρας – Ζακύνθου – Κεφαλληνίας και Τοποτηρητή του Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης Πανοσ. Π. Γεωργίου Αλτουβά (Εισηγήτρια η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων).
 10. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 11. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας – Γεώργιος Παντελιός).
 12. Έγκριση της παραχώρησης καταστήματος της Δημοτικής αγοράς στην «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Όλοι Μαζί για το Περιβάλλον της Κέρκυρας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας – Γεώργιος Παντελιός).
 13. Έγκριση της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Τεμπλονίου και ευρύτερης περιοχής           Λιβάδι Ρόπα «Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΣΠΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ» για σύγχρηση με τον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Τεμπλονίου Κερκύρας (Εισηγητής ο κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 14. Συγκρότηση επιτροπών: α) Παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β του ν. 4412/2016 και β) Παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11δ του ν.           4412/2016 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας – Γεώργιος Παντελιός).
 15. Αντικατάσταση εκπροσώπων – ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του – στην Επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο «Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου Πινακοθήκης Άγγελου Γιαλλινά στην Κέρκυρα» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 16. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
 17. Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 21-265/29.7.2020 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Κερκυραίων, Φαιάκων» ως προς τη συμμετοχή της ορισθείσας, μετά από κλήρωση, Δημοτικής Συμβούλου. Ορισμός νέου Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως.
 18. Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 29-352/4.10.2020 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις- Αποκαταστάσεις Αγροτικών οδών Δ.Ε. Φαιάκων, Κερκυραίων» ως προς τη συμμετοχή της ορισθείσας, μετά από κλήρωση, Δημοτικής Συμβούλου. Ορισμός νέου Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως.
 19. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών». Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή.

Πηγή: www.startmediacorfu.gr