Αρχική Ειδήσεις Κέρκυρα Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας το Σάββατο 19/9

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας το Σάββατο 19/9

38

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση (19η) του Δημοτικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  • Της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού COVID -19»
  • Της υπ αριθμόν 40 Εγκυκλίου ( με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31-3-2020 ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοιού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης»,
  • Της υπ’ αριθμόν 163 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 33282/29-5-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»
  • Τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018
  • Του με αριθμό πρωτοκόλλου 43815/13.07.2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών
  • Της με αριθμό 163 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτοκόλλου 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)
  • Του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε Τακτική  Συνεδρίαση (19η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί δια  ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών και με την εφαρμογή των Υγειονομικών διατάξεων, άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ οικ 30612/16-5-2020 (Β1869) και παραγ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 32009/23-5-2020 (Β 1988), στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 1ου Σχολικού Κέντρου Θιναλίων στην Αχαράβη, στις 19 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1 Ανακοινώσεις – Ερωτήσεις
2 Προσωρινή μεταστέγαση του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Παπαδάτος)
3 Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
4 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Βόρειας Κέρκυρας – Έγκριση της με αριθμό 1-1/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής: κ. Σπυριδούλα Κόκκαλη)
5 Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με το συλλογικό σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών Αποβλήτων με την επωνυμία «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.» (Εισηγητής: κ. Σπυριδούλα Κόκκαλη)
6 Επιχειρησιακό σχέδιο οδοποιίας (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
7 Αποκομιδή απορριμμάτων – Ανακύκλωση (Εισηγητής: κ. Σπύρος Ασπιώτης)
8 Γνωμοδότηση για την εκ νέου αδειοδότηση και τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην περιοχή Νησάκι Κέρκυρας (θέση Σκίνος) για την εξυπηρέτηση του σκοπού της «πρόσδεσης σκαφών» (Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Μαυρωνάς)
9 Σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Σπύρος Βάρελης)
10 Έγκριση της με αριθμό 1-2/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί: «Μίσθωση κοινόχρηστων χώρων σε περιοχές του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» (Εισηγητές: κ. Δήμαρχος, κ. Χαρίτων Κουτσούρης)
11 Έγκριση της με αριθμό 2-6/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί: «Μίσθωση κοινόχρηστου χώρου για στάσιμο εμπόριο στη θέση «Σιδάρι» της Δ.Ε. Εσπερίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» (Εισηγητής: κ. Χαρίτων Κουτσούρης)
12 Συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την άρση της κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Θεοφάνης Σκέμπρης)
13 Αίτημα του Εξωραϊστικού Συλλόγου Καββαδάδων για δωρεάν παραχώρηση του κτίσματος που στέγαζε την αποθήκη του Συνεταιρισμού Καββαδάδων για στέγαση των γραφείων του Συλλόγου.

Πηγή: www.startmediacorfu.gr